دکتر احمد خلیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/19 | 

دکتر احمد خلیلی  ، استادیار

ایمیل:akhalili [AT] iust.ac.ir
تلفن دفتر: ۷۳۲۲۸۲۶۰(۹۸۲۱+)تلفن دانشکده:  ۷۷۲۴۰۴۶۷(۹۸۲۱+)
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۶۸(۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه پژوهشی
Scholar
LinkedIn
Scopus
 ResearchGate
Orcid

زمینه‌ تخصصی تحقیقاتی

مدلسازی شهری و هوش مصنوعی شهری/Urban Modeling and Urban AI
برنامه ریزی منطقه ای/Regional Planning
مدیریت شهری/Urban Management
سیاستگذاری زمین و مسکن/ Land Policy and Housing
برنامه ریزی اقلیمی و هوشمند Climatic and Smart Planning

سوابق تحصیلی

دکتری: - دکتری شهرسازی دانشگاه تهران، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی، ۱۳۹۴.
کارشناسی ارشد: - کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تهران (برنامه ریزی شهری و منطقه ای) ، دانشکدگان هنرهای زیبا،دانشکده شهرسازی، ۱۳۸۷.
کارشناسی: - کارشناسی کارتوگرافی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳.

دروس ارائه شده

مقطع درس
دکتری نظریه ها و تحولات مدیریت شهری
دکتری  روش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی
کارشناسی ارشد مدل های کمی در شهرسازی
کارشناسی ارشد  روش های کمی و تحلیل های آماری
کارشناسی ارشد  برنامه ریزی ملی و منطقه ای در ایران
کارشناسی ارشد برنامه ریزی راهبردی
کارشناسی ارشد آمار در شهرسازی
کارشناسی ارشد روش های برنامه ریزی شهری
کارشناسی ارشد روش تحقیق پیشرفته در شهرسازی
کارشناسی ارشد نظریه های برنامه ریزی منطقه ای
کارشناسی ارشد برنامه ریزی کاربری زمین شهری
کارشناسی ارشد  تجارب برنامه ریزی شهری
کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)
کارشناسی ارشد کارگاه های برنامه ریزی شهری ۱ و ۲ ارشد
کارشناسی ارشد کارگاه های برنامه ریزی منطقه ای ۱ و ۲ ارشد
کارشناسی سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)
کارشناسی  برنامه ریزی مسکن
کارشناسی  آماده سازی زمین
کارشناسی  مبانی مدیریت شهری
کارشناسی برنامه ریزی منطقه ای
کارشناسی کارگاه های شهرسازی ۱ و ۲ و ۵ کارشناسی
کارشناسی  روستا ۱
 تدریس و تهیه طرح درس در دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، از سال ۱۳۸۸ تاکنون.
 تدریس و تهیه طرح درس در دانشگاه تهران، دانشکده شهرسازی از سال ۱۳۸۸ تاکنون(دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد).
 تدریس در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، گروه شهرسازی، از سال ۱۳۸۸ تاکنون،(دوره دکتری و کارشناسی ارشد).
 تدریس در دانشگاه هنر تهران، دانشکده معماری و شهرسازی از سال ۱۳۸۸تا ۱۳۹۴،(دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد).
تدریس در دانشگاه ارومیه، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی، سال ۱۳۸۷(دوره کارشناسی).

تعاملات صنعتی

تعاملات صنعتی و طرح های تحقیقاتی

۱. طرح پژوهشی" اطلس ملی کیفیت زندگی شهری نیروهای مسلح" ، کارفرما؛ وزارت دفاع(موسسه مطالعاتی سپید)، دانشگاه علم و صنعت ایران، مجری؛ احمد خلیلی، ۱۳۹۹.
۲. طرح پژوهشی سنجش پایداری شهری و تهیه اطلس پایداری شهری در شهر جدید صدرا،کارفرما شرکت عمران شهر جدید صدرا، دانشگاه علم و صنعت ایران، مجری؛ احمد خلیلی، ۱۳۹۶.
۳. طرح پژوهشی"روش شناسی بازآفرینی روستایی در سکونتگاههای روستایی کشور" ، کارفرما؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دفتر مرکزی، مدیر پروژه؛ احمد خلیلی، ۱۳۹۸.
۴. طرح پژوهشی"امکان سنجی و جانمایی عملکردهای نوین هوشمند در محدوده شهر جدید پرند" ، کارفرما؛شرکت عمران شهرهای جدید دفتر مرکزی، مدیر پروژه؛ احمد خلیلی، ۱۳۹۸.
۵. طرح پژوهشی کاربردی سنجش وضعیت پایداری شهری در کلانشهر تهران، سمت کارشناس اصلی طرح، کارفرما؛ معاونت شهرسازی شهرداری تهران، مجری؛ معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، ۱۳۹۴-۱۳۹۳.
۶. طرح پژوهشی شناخت کیفیت زندگی در شهر تهران، سمت مدیر فنی طرح و کارشناس اصلی، کارفرما؛ مرکز مطالعات و برنا مه ریزی شهری شهرداری تهران، مجری؛ شرکت خدمات مدیریت ایرانیان، ۱۳۹۲-۱۳۸۸.
۷. طرح پژوهشی ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی طرح های بهسازی بافت باارزش روستایی در ایران، سمت مدیر پروژه، کارفرما، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ۱۳۹۴-۱۳۹۳.
۸. طرح پژوهشی ارزیابی طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در ایران،سمت کارشناس اصلی طرح، کارفرما؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ۱۳۸۷-۱۳۸۶.
۹. طرح پژوهشی مطالعات راهبردی – ساختاری گردش بازارها، سمت کارشناس مسئول بخش مبانی نظری، کارفرما؛ بنیاد تعاون ناجا، مجری؛ موسسه پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاهها، کارشناس اصلی طرح، ۱۳۸۹-۱۳۸۸.
۱۰. طرح پژوهشی کاربردی توسعه اجتماعی، فرهنگی و هویت بخشی شهر جدید هشتگرد، سمت کارشناس مسئول بخش کالبدی، کارفرما، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، ۱۳۹۳.
۱۱. طرح پژوهشی ارزیابی اثرات صدور سند در سکونتگاههای روستایی کشور، سمت کارشناس اصلی طرح، کارفرما؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۷.
۱۲. طرح پژوهشی ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی روستایی در سکونتگاههای روستایی کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دفتر مرکزی، کارشناس اصلی طرح و مدیر بخش تحلیل داده ها، تهران، ۱۳۸۸.
۱۳. طرح پژوهشی و مطالعاتی آمایش شهرکهای صنعتی، سمت کارشناس اصلی طرح ، کارفرما، شرکت شهرکهای صنعتی، مجری؛ دکتر اسفندیار زبردست، ۱۳۸۷.
۱۴. طرح پژوهشی مطالعه، ارزیابی و بازنگری در شرح خدمات الگوها و روش های تهیه طرح های توسعه و عمران،کارفرما؛ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۱۳۹۴.
۱۵. طرح پژوهشی سنجش جامع کیفیت زندگی شهری در سکونتگاههای غیر رسمی و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء آن، کارفرما؛ شرکت عمران و بهسازی شهری وزارت راه و شهرسازی، ۱۳۹۴.
۱۶. طرح پژوهشی کاربردی منطقه نمونه گردشگری جزیره اسلامی دریاچه ارومیه، سمت کارشناس اصلی طرح ، کارفرما؛ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی، مجری؛ ۱۳۸۷.
۱۷. طرح پژوهشی کاربردی طرح جامع گردشگری استان خوزستان، سمت کارشناس اصلی طرح ، کارفرما؛ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان خوزستان، مجری؛ معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۸۷.
۱۸. طرح پژوهشی کاربردی طرح جامع گردشگری استان البرز، سمت کارشناس اصلی طرح، کارفرما؛ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان البرز، ۱۳۹۴.
۱۹. طرح پژوهشی کاربردی روستای نمونه گردشگری شیلاندر استان زنجان، سمت مدیرپروژه، کارفرما؛ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، ۱۳۸۹.
۲۰. طرح پژوهشی توسعه پایدار منظومه های روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دفتر مرکزی ، مدیر علمی طرح، ۱۳۹۵.
۲۱. طرح پژوهشی تحلیل علل توسعه نیافتگی استان آذربایجان غربی از دیدگاه نظام فضایی، سمت کارشناس، کارفرما؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی، ۱۳۸۲.
۲۲. کارشناس ناظر پژوهشی در طرح پژوهشی تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز در مناطق روستایی طرح کالبدی منطقه زاگرس، کارفرما؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مجری؛ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، ۱۳۸۷-۱۳۸۶.
۲۳. کارشناس ناظر پژوهشی در طرح پژوهشی تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز در مناطق روستایی طرح کالبدی منطقه البرز، کارفرما؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مجری؛ مهندسین مشاور برآیند، ۱۳۸۷-۱۳۸۶.
۲۴. کارشناس ناظر پژوهشی در طرح پژوهشی بافت شناسی روستایی، کارفرما؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مجری؛ دکتر پیروز حناچی، ۱۳۸۷-۱۳۸۶.
۲۵. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی، معاونت عمران روستایی، دفتر فنی و تهیه طرح ها، مجری در تهیه طرح هادی روستایی در ۴۰ سکونتگاه روستایی، ۱۳۹۴-۱۳۸۵.
۲۶. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان، معاونت عمران روستایی، دفتر فنی و تهیه طرح ها، مجری در تهیه طرح هادی روستایی در ۱۲ سکونتگاه روستایی، ۱۳۹۲-۱۳۸۸.
۲۷. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین، معاونت عمران روستایی، دفتر فنی و تهیه طرح ها، مجری در تهیه طرح هادی روستایی در ۱۲ سکونتگاه روستایی، ۱۳۸۶و ۱۳۸۹.
۲۸. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران، معاونت عمران روستایی، دفتر فنی و تهیه طرح ها، مجری در تهیه طرح هادی روستایی در ۵ سکونتگاه روستایی، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹.
۲۹. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز، معاونت عمران روستایی، دفتر فنی و تهیه طرح ها، مجری در تهیه طرح هادی روستایی در ۳ سکونتگاه روستایی، ۱۳۹۳.
۳۰. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، معاونت عمران روستایی، دفتر فنی و تهیه طرح ها، مجری در تهیه طرح هادی روستایی در ۴ سکونتگاه روستایی، ۱۳۸۵.
۳۱. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، معاونت عمران روستایی، دفتر فنی و تهیه طرح ها، مجری در تهیه طرح هادی روستایی در ۳ سکونتگاه روستایی، ۱۳۸۷.
۳۲. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان، معاونت عمران روستایی، دفتر فنی و تهیه طرح ها، مجری در تهیه طرح هادی روستایی در ۳ سکونتگاه روستایی، ۱۳۸۶.
۳۳. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان، معاونت عمران روستایی، دفتر فنی و تهیه طرح ها، مجری در تهیه طرح هادی روستایی در ۵ سکونتگاه روستایی، ۱۳۹۴.
۳۴. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان، معاونت عمران روستایی، دفتر فنی و تهیه طرح ها، مجری در تهیه طرح هادی روستایی در ۴ سکونتگاه روستایی، ۱۳۹۴.
۳۵. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس، معاونت عمران روستایی، دفتر فنی و تهیه طرح ها، مجری در تهیه طرح هادی روستایی در ۴ سکونتگاه روستایی، ۱۳۹۴.
۳۶. راهنمایی بیش از ۲۰ پایان نامه و مشاوره بیش از ۳۰ پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری شهرسازی در دانشگاه.

سوابق اجرایی

۱- عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، از سال ۱۳۹۵ تاکنون.
۲- وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماری و شهرسازی، کارشناس ارشد پژوهشی، ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲.
۳- عضو کمیته مطالعات کاربردی وزارت راه و شهرسازی ، مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، از سال ۱۳۹۸ تاکنون.
۴- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دفتر مرکزی، معاونت برنامه ریزی و هماهنگی طرح ها، کارشناس ارشد پژوهشی، ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸.
۵- مشاور حقیقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تهیه طرح های سکونتگاههای روستایی کشور از سال ۱۳۸۵ تاکنون.
۶- مدیر آتلیه شهرسازی مهندسین مشاور پایداری از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵.
۷- مدیر فنی شهرسازی در طرح های پژوهشی مهندسین مشاور خدمات مدیریت ایرانیان (ایرامکو) از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۱.
۸- مدیر پروژه بیش از ۵۰ طرح جامع شهری و تفصیلی و طرح های منطقه ای در همکاری با مهندسین مشاور شهرسازی.
۹- عضویت و پروانه اشتغال بکار مهندسی نظارت و طراحی رشته شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان تهران از سال ۱۳۹۲ تاکنون.
۱۰- دبیر کمیته کیفیت بخشی گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، ۱۳۹۸ تاکنون.
۱۱- مدیر ارتباط با صنعت دانشکده معماری و شهرسازی، دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۹۶ تا۹۸.
۱۲- مدیر دوره های دکتری دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال ۹۶ تا۹۸.
۱۳- عضو کمیته ارزشیابی پرونده علمی داوطلبان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال ۱۳۹۶ تاکنون.
۱۴- عضو قطب علمی مکان سازی هوشمند، دانشکده معماری ، دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون.
۱۵- دبیر گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲.
۱۶- وزارت کشور، مرکز انفورماتیک و هوشمندسازی، فرصت مطالعاتی داخل، ۱۴۰۱.

هیئت تحریریه نشریات

۱- عضویت در هیات تحریریه مجله آبادی،فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، سال ۱۳۸۸.
۲- عضویت در هیات تحریریه مجله میراث ملی ،فصلنامه تخصصی معاونت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سال ۱۳۹۱.
۳- داوری مقالات و عضویت در شورای علمی مجله آبادی،فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، از سال ۱۳۸۸.
۴- داور مقالات و عضویت در شورای علمی مجله میراث ملی ،فصلنامه تخصصی معاونت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، از سال ۱۳۹۱.
۵- داوری مقالات علمی پژوهشی، مجله علمی پژوهشی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۵ تاکنون.
۶- داوری مقالات علمی پژوهشی، مجله علمی پژوهشی مسکن و محیط و روستا ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از سال ۱۳۹۹ تاکنون.
۷- داوری مجله علمی پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران ، دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۹۵ تاکنون.
۸- داوری مقالات علمی پژوهشی، مجله علمی پژوهشی معماری اسلامی، دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون.
۹- داوری مقالات علمی پژوهشی، مجله علمی پژوهشی برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبائی، از سال ۱۳۹۹.
۱۰- داوری مقالات علمی پژوهشی، مجله علمی پژوهشی مطالعات شهری ، دانشگاه کردستان از سال ۱۳۹۵ تاکنون.
۱۱- داوری مقالات علمی پژوهشی، مجله علمی پژوهشی دانش شهر، دانشگاه گیلان از سال ۱۳۹۸ تاکنون.
۱۲- داوری مقالات علمی پژوهشی، مجله علمی پژوهشی آرمانشهر، از سال ۱۳۹۲ تاکنون.
۱۳- داور مجله بین المللی International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning(IJAUP) ، از سال ۱۳۹۵ تاکنون.
۱۴- داوری ۱۵ اثر در جشنواره پژوهشی بین المللی جایزه جهانی تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران، آذر ماه ۱۳۹۵.
۱۵- داوری طرح های پژوهشی در مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۸ تاکنون.
۱۶- داوری مقالات پنجمین کنگره علوم انسانی اسلامی در حوزه شهرسازی و معماری،دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۸.

افتخارات، کسب رتبه در جشنواره‌های معتبر ملی و بین‌المللی

پژوهشگر نفر ۱ پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در جشنواره پژوهش سال ۱۳۹۱.
رتبه ۱ آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه تهران، ۱۳۸۷.
رتبه ۱ دکتری در بین دانش آموختگان دکتری شهرسازی دانشگاه تهران بدون احتساب نمره رساله،۱۳۹۴.
رتبه ۵ کنکور کارشناسی ارشد کل کشور سازمان سنجش در رشته شهرسازی در سال ۱۳۸۴.
برگزیده نفر اول پردیس هنرهای زیبا جهت عضویت در بنیاد ملی نخبگان از بین کل دانشجویان استعداد درخشان در سال ۱۳۹۴.
کسب و دریافت پذیرش فرصت مطالعاتی دانشگاه واشنگتن در نوامبر ۲۰۱۲ با موضوع رشد هوشمند محله ای.
پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته شهرسازی، گرایش نظارت و طراحی، صادره از وزارت راه و شهرسازی، ۱۳۹۲.
گواهینامه دوره آموزشی تفکیک اراضی شهری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بهمن ۱۳۹۲.
گواهینامه دوره آموزشی بهسازی بافتهای فرسوده شهری ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، بهمن ۱۳۸۷.
گواهینامه دوره آموزشی طراحی شهری و معماری با تدریس جان لنگ، قطب علمی شهرسازی دانشگاه تهران، ۱۳۹۱.
گواهینامه دوره آموزشی شیوه های استاندارد بین المللی نگارش مقالات علمی، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، اسفند
گواهینامه کارگاه آموزشی از تحقیق تا انتشار؛ مقاله نویسی مجلات بین المللی، قطب علمی شهرسازی دانشگاه تهران، آذرماه،۱۳۸۹.
گواهینامه و مجوز تهیه طرح های هادی روستایی، صادره از معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ۱۳۸۸.
گواهینامه برگزاری روشها و مدل های کمی در برنامه ریزی منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران،۱۳۸۹.
گواهینامه دوره های آموزشی GIS مقدماتی، متوسطه و پیشرفته، مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.
گواهینامه دوره های آموزشی AutoCAD مقدماتی، متوسطه و پیشرفته، سازمان نقشه برداری کشور،۱۳۸۱.
گواهینامه کلاسهای مکالمه زبان انگلیسی، مرکز آموزش زبان سفیر، شعبه آریاشهر، تهران،۱۳۹۳.
مدرک TOLIMO، سازمان سنجش آموزش کشور، تهران،آزمون زبان سال ۲۰۰۷.
گواهینامه برگزاری کارگاه مدل های کمی پیشرفته در تحقیقات شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شیراز،۱۳۹۶.
گواهینامه برگزاری کارگاه مدل های کمی پیشرفته در تحقیقات شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۹۸.
گواهینامه ۱۵ دوره فرهنگی و دانش افزایی دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال ۱۳۹۵ تاکنون.

پایان‌نامه دانشجویان (دکتری / کارشناسی ارشد)

راهنمایی و مشاوره حدود ۵۰ پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی خاتمه یافته و در حین اجرا.

مقالات ( ISI - ISC)

۱. کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت های فرسوده شهری، مجله هنرهای زیبا، دوره ۱۸، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲.صص ۴۲-۲۷.
۲. سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهر تهران، مجله هنرهای زیبا، دوره ۱۹، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۳،صص۲۲-۵.
۳. گونه شناسی فضایی الگوهای رشد شهری در مناطق شهر بنیان، مجله هنرهای زیبا، دوره ۲۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷.صص ۵۳-۶۶.
۴. گونه شناسی سیاست های مدیریت رشد شهری در مناطق شهر بنیان، مجله آرمانشهر، زمستان ۱۳۹۶، صص ۲۹۱-۳۰۸.
۵. ارزیابی پایداری کاربری اراضی کلانشهر تهران بر اساس تلفیق مدل های ANP و Fuzzy Dematel گروهی، مجله نامه معماری و شهرسازی، شماره ۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، صص ۲۳-۵.
۶. ارزیابی الگوپذیری استخوانبندی بافت های روستایی در طرح های هادی بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، مجله پژوهش های جغرافیایی انسانی، شماره ۶۷، بهار ۱۳۸۸، صص، ۴۰-۲۷.
۷. ارائه الگویی برای برنامه ریزی و طراحی باغشهر ها در نظام شهرسازی ایران، مجله مدیریت شهری، شماره ۳۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲. صص۲۸۸-۲۶۳.
۸. سنجش اصول رویکرد نوشهرسازی و ارائه راهکارهای مداخله در مقیاس واحد همسایگی(نمونه موردی محله شهرک ساحلی بابلسر)، مجله آرمانشهر، شماره ۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳،صص ۲۷۶-۲۵۹.
۹. ارزیابی سیاست های مسکن مهر در ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن، فصلنامه مطالعات شهری، شماره سیزدهم، زمستان ۱۳۹۳،صص ۸۳-۹۲.
۱۰. تحلیل و ارزیابی اثرات اقتصادی اجرای طرح هادی در سکونتگاههای روستایی کشور، مجله مسکن و محیط روستا، شماره ۱۳۵، پاییز ۱۳۹۰، صص ۸۴-۷۱.
۱۱. بررسی و تحلیل سیر تحول و تکوین شهر و دولت در اندیشه ابن خلدون، مجله آرمانشهر، شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، صص ۱۰۱-۹۱.
۱۲. سنجش هویت شهری در شهرهای جدید ایران بر اساس اصول هویت بخش مکتب اصفهان، مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال پنجم، شماره هجدهم، پاییز ۱۳۹۲، صص ۱۳۹-۱۵۴.
۱۳. شناسایی عوامل موثر بر جهانی شدن کلانشهر تهران و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء آن، مجله مدیریت شهری، شماره ۳۴، بهار ۱۳۹۳، صص ۱۰۷-۹۳.
۱۴. امکان سنجی استفاده از استراتژی توسعه شهری (CDS) در نظام شهرسازی ایران و ارائه چارچوبی جهت تحقق پذیری آن، مجله مدیریت شهری، شماره ۳۴، بهار ۱۳۹۳، صص ۲۵۸-۲۳۷.
۱۵. تعارض روستاگریزی با روند توسعه روستایی، مجله پژوهش های روستایی، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱، صص ۹۷-۱۱۷.
۱۶. سنجش هویت شهری در مقیاس نواحی شهری شهر جدید هشتگرد و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء آن، مجله پژوهش های معماری اسلامی، ۱۳۹۹.
۱۷. تحلیل فضایی و مکان یابی اراضی مناسب برای احداث شهرکهای صنعتی در مقیاس منطقه ای با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری(AHP)، مجله مدیریت شهری.
۱۸. - مقالات علمی ترویجی؛
۱۹. تبیین و تحلیل پارادایم شبکه شهرهای جهانی، مجله آبادی، شماره ۶۶، بهار ۱۳۸۹، صص ۱۱۲-۱۰۴.
۲۰. تبیین و تحلیل اصول شهرسازی کانستراکتویستی، مجله آبادی، شماره ۶۷، تابستان ۱۳۸۹، صص ۱۳۱-۱۲۶.
۲۱. کمربند سبز در یک شهر فشرده؛ منطقه ای برای حفاظت یا برای گذار، مجله دو ماهنامه شهرنگار، شماره ۵۶و۵۷،۱۳۹۰، صص۸۵-۶۱.
۲۲. طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی؛ ارزیابی فرآیند، مجله آبادی، شماره ۵۹، تابستان ۱۳۸۷، صص ۳۷-۳۲.
۲۳. تبیین پارادایم پست مدرنیسم در شهرسازی و معماری، مجله آبادی، شماره ۶۶، بهار ۱۳۸۹، صص ۴۷-۴۲.
۲۴. خوانش شهری؛ گزارشی درباره پرند، شرکت عمران شهرهای جدید. مجموعه مقالات کتاب شهرهای جدید، ۱۳۹۸.
۲۵. - مقالات کنفرانس؛
۲۶. ارزیابی اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در استان گیلان،(مقاله برتر همایش و ارائه به صورت سخنرانی)، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران،تهران، ۱۳۸۷.
۲۷. تبیین پاردایم شبکه منطقه ای به عنوان الگویی برای مدیریت یکپارچه مناطق کلانشهری، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار، تهران، خرداد ماه ۱۳۸۹.
۲۸. رهیافتی بر پیوستارهای سیاستی – محتوایی در مفهوم مرمت شهری، مجموعه مقالات اولین همایش بافت های فرسوده شهری، چشم انداز توسعه پایدار، ارزش ها و چالش ها، اهواز، ۱۳۸۸، صص ۳۴۲-۳۵۴.
۲۹. سنجش حکمروایی خوب شهری در بافت های فرسوده و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور بهبود آن، مجموعه مقالات اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، قزوین، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲.
۳۰. تبیین و تحلیل توان های اکولوژیکی خلیج فارس در راستای توسعه پایدار گردشگری، مجموعه مقالات ششمین همایش ملی خلیج فارس، جزیره کیش، اردیبهشت ۱۳۸۹.
۳۱. تحلیل و شناسایی فضاهای مستعد سرمایه گذاری صنعتی در مقیاس منطقه ماکو با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری(AHP)،(مقاله برتر همایش و ارائه به صورت سخنرانی)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصت ها و چالش ها، ماکو، تیرماه ۱۳۹۲، صص ۲۶۷-۲۴۳.
۳۲. کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی روستایی، مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه روستایی ایران، دی ماه ۱۳۸۶، تهران.

۳۳. Measuring Essential Change of Neighborhood Walkability Improvement’s in Tehran Metropolitan, International Conference of Urban Change in Iran, University College London ۸-۹ November ۲۰۱۲,London, England.
۳۴. Explanation of Effective Factors in Tehran Metropolitan Globalization: Essential change Towards Global City, International Conference of Urban Change in Iran, University College London ۸-۹ November ۲۰۱۲, London, England.
۳۵. Measuring Quality of Urban Life in Tehran Metropolitan Informal Settlements, International Conference on Contemporary Urban Issues, ۴-۶ Nov ۲۰۱۳, Istanbul, Turkey.


دفعات مشاهده: 10746 بار   |   دفعات چاپ: 310 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خبرهای اخیر